ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. δήμου Φυλής στις 30/1. Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ θα καλύψει ζωντανά την συνεδρίαση

.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 30-1-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 2 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναπληρωτής Δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

2. Άνοιγμα τραπεζικού μηδενικού λογαριασμού για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα δημοσίου δικαίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος Μπουραΐμης Δημήτριος)

3. Λήψης απόφασης για ίδρυση μονάδας αποθήκευσης – διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων και κατεδαφίσεων με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ» κατόπιν της υπ'αρ. 21325/28-5-12 αίτησή της. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος Μπουραΐμης Δημήτριος)

4. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας για όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής και καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας (απογευματινές ώρες) εργασίμων ημερών για τις υπηρεσίες του Δήμου Φυλής, για το έτος 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

5. Καθιέρωση Δηλωτικού Σήματος Δήμου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος Μπουραΐμης Δημήτριος)

6. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

7. Σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

8. Επικύρωση του υπ'αρ. 57072/31-12-2012 πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

9. Επικύρωση του υπ'αρ. 2281/21-1-2013 πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για συγκρότηση συλλογικών οργάνων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

10. Επικύρωση ή μη πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

11. Άρση δέσμευσης προς απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας Μπαλάσκα – Μακρογιάννη κ.λ.π. για επέκταση Δημαρχείου Ζεφυρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

12. Έγκριση ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» / ΕΣΠΑ 2007-2013». (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Δ/ντρια κα Φωτοπούλου Χριστίνα)

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Επίλυση επειγόντων προβλημάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, A.M. 15/2010. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναπλ. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

14. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου : «Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναπλ. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Διάνοιξη οδού Αιόλου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναπλ. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Διάνοιξη οδού Κλείτου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναπλ. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος )

17. Υπογραφή της νέας Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «Ανάπλαση σχολικών κτιρίων Δήμου Άνω Λιοσίων» και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναπλ. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

18. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου : «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου Δήμου Φυλής». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναπλ. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

19. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 238,79 τ.μ. ιδιοκτησίας Χριστοδούλου Μαρίας στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης, δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναπλ. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

20. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης μετά της επ'αυτής κτίσματος ιδιοκτησίας Κυριαζοπούλου – Κρητικού Αναστασίας – Τασίας στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου, δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναπλ. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

21. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά ακινήτου Μπακαρώζου Ιωάννη στην Π.Ε. Αγ. Δημητρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναπλ. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

22. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Καμηλαράκη Βασιλείου για ανάθεση εντολής που έγινε με τις υπ.αρ. 241 & 242/17-12-2012 αποφάσεις Ο.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

23. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών Δημητρακόπουλου Άγγελου του Μιχαήλ στον οποίο παρασχέθηκε πληρεξουσιότητα δυνάμει της αρ. 489/2012 απόφασης Δημάρχου, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. 235/ Ο.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

24. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Χαροκόπου για ανάθεση εντολής που έγινε με απόφαση Ο.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

25. Διαγραφές ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους λόγω : 1) Μείωση του αρχικού ποσού σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις 2) Διπλής καταχώρησης 3) Εξόφλησης οφειλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ--------------------------------------------------------------Άνω Λιόσια 25-01-2013

Αριθ.Πρωτ.: 3272

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 30-1-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 3 ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το πιο κάτω θέμα:
Έγκριση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας