ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Ένσταση - τάπα στην αδιάφορη πολιτική του Μπουραϊμη από τον ΣΑΒΒΑ Ι. ΣΑΒΒΑ κατά της δημιουργίας των καρκινοφόρων εργοστασίων

Ένσταση του ΣΑΒΒΑ Ι. ΣΑΒΒΑ, Δημοτικού Συμβούλου Φυλής και επικεφαλής της "ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ" ΚΑΤΑ της υπ' αριθμ. 364/19.11.2012 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν3852/2010, καθώς και η ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ από το ως άνω Νομικό Πρόσωπο, δια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΕ ΣΤΟ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19/4/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΈΚΑΝΕ ΈΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΠΑΡΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ, Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Αρ.πρωτ: 53765/47151/30-11-2012
ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ α.152 Ν 3852/10 (ΔΚ)

ΕΝΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του ΣΑΒΒΑ Ι. ΣΑΒΒΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΚΑΤΑ:
 της υπ’ αριθμ. 364/19.11.2012 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
με την επωνυμία Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ),
που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Άντερσεν αριθμ. 6,
νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρό του Ιωάννη Σγουρό, Περιφερειάρχη Αττικής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν3852/2010,
καθώς και
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
από το ως άνω Νομικό Πρόσωπο, δια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Κύριοι,
Ενίσταμαι και προσφεύγω ενιστάμενος κατά της υπ. αριθμ. 364/19.11.2012 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση τευχών δημοπράτησης για τα έργα ‘Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3852/2010,  για τους λόγους που αναπτύσσω στη συνέχεια.
Η προσφυγή μου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 238 Ν.3852/2010 «μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226, και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Επί της νομιμότητας της απόφασης
Επιφυλάσσομαι να  αναφερθώ στη νομιμότητα λήψης της ως άνω απόφασης ευθύς ως λάβω τα αιτούμενα στοιχεία.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Επί της αρμοδιότητας της Εκτελεστικής Επιτροπής να λάβει την ως άνω απόφαση
Εκ του Δημοτικού Κώδικα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στην Εκτελεστική Επιτροπή, κατόπιν αποφάσεώς του. Ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει αναρτηθεί η απόφαση του ΔΣ ΕΔΣΝΑ με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΔΣ προς την ΕΕ, ενώ δεν έχει διανεμηθεί το Πρακτικό της σχετικής Συνεδρίασης, ώστε δεν γνωρίζω εάν η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνεται στις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες της ΕΕ, πέραν του εάν αυτή η αρμοδιότητα είναι μεταβιβάσιμη κατά Νόμο.
Με τη λήψη της άνω απόφασης εκτελούνται έργα τα οποία δεν γνωρίζω εάν έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνεται η υποχρέωση καταβολής τεράστιας δαπάνης χωρίς να περιλαμβάνεται δέσμευση περί κάλυψης του κόστους ή μέρους του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με σαφήνεια, συνεπώς θα απαιτηθεί δάνειο ή μεγάλη επιβάρυνση των χρηστών-πολιτών του συστήματος, ενώ εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης απορριμμάτων σε τρίτους και παραδίδονται οικόπεδα και υποδομές του ΕΔΣΝΑ στη χρήση τρίτων.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
Επί της διαγωνιστικής διαδικασίας
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ΕΕ ΕΔΣΝΑ προβλέπεται: α) η έγκριση των 4 τευχών δημοπράτησης και β) εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ για την υλοποίηση της απόφασης.
Ωστόσο,
Α) η έγκριση των τευχών δημοπράτησης σε μία απόφαση δεν συνάδει με τη διενέργεια τεσσάρων διαγωνιστικών διαδικασιών, ούτε κάτι τέτοιο περιλαμβάνεται στο αποφαντικό. Εξάλλου, στο Δελτίο Τύπου 20ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής (που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ) αναφέρεται η εισήγηση του Προέδρου ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχη Αττικής κ.Ι.Σγουρού στην οποία κάνει διαρκώς αναφορά «στον ανάδοχο» [π.χ. «στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2013 να έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος» ή «έχουμε ενιαία ευθύνη του αναδόχου για τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία των εργοστασίων…» ή «με τη μέθοδο αυτή ο ανάδοχος δεν έχει κίνητρο να υπερδιαστασιολογήσει τα έργα…», κάτι που υποδηλώνει και πιθανή ύπαρξη ενός και μόνο αναδόχου ή πλασματική εμφάνιση τεσσάρων αναδόχων υπό τον συντονισμό ενός πραγματικού).
Β) ενώ για τα δύο εργοστάσια της Δυτικής Αττικής αναγράφεται η περιοχή που αποφασίζεται να κατασκευαστούν (Άνω Λιόσια, Φυλή) για τα δύο εργοστάσια της Ανατολικής Αττικής αναφέρεται γενικότερα «Βορειανατολική Αττική» και «Νοτιανατολική Αττική».
Μάλιστα, στο εισηγητικό σκέλος της ως άνω απόφασης αναφέρεται ότι «οι χώροι στους οποίους θα υλοποιηθούν τα έργα είναι οι 3 ΟΕΔΑ που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ Αττικής με τη ρητή επιφύλαξη της χωροθέτησης της ΟΕΔΑ Κερατέας όπως αναφέρεται στο τεύχος δημοπράτησης του έργου» κάτι το οποίο μας δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, καθώς δεν έχουμε λάβει γνώση των τευχών δημοπράτησης.
Β) δεν έχει δημοσιοποιηθεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, ούτε κατά την εισήγηση-απόφαση της ΕΕ ΕΔΣΝΑ, ούτε με άλλο τρόπο.
Γ) δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι τυχόν παρατηρήσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Αττικής οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στα τεύχη δημοπράτησης και οι οποίες κατά τη γνώμη μας πρέπει να έρθουν σε γνώση όσο της ΕΕ όσο και του ΔΣ ΕΔΣΝΑ, πριν την προκήρυξη του/των διαγωνισμού/ών.
Δ) στις 27/11/2012 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ Δελτίο Τύπου από το οποίο πληροφορούμαστε ότι αναρτήθηκε η προκήρυξη για το εργοστάσιο του Γραμματικού, με ημερομηνία διεξαγωγής του την 22.1.2013.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Τα αναφερόμενα στο εισηγητικό του θέματος, βάσει των οποίων λήφθηκε η απόφαση δεν συμφωνούν με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής.
Η εισήγηση και η απόφαση δεν λαμβάνουν ούτε κατ΄ελάχιστον υπόψιν τους τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Αττικής, ως οφείλουν βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.
Α) Στην 364/2012 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ και στο σκέλος της εισήγησης του μέλους της ΕΕ κ.Αν.Ζαννιά επί της οποίας αποφάνθηκε θετικά κατά πλειοψηφία η ΕΕ, αναφέρεται ότι : «πρόκειται για τυποποιημένα τεύχη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού επί των οποίων θα ξεκινήσει η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Με τα τυποποιημένα αυτά τεύχη προχωρούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες σε Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ηλεία, Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία».
Ωστόσο, ο νομοθέτης καθορίζει με σαφήνεια ότι συντάσσονται και εγκρίνονται Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων με βάση τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε Περιφέρειας, τα οποία συνθέτουν το Εθνικό Σχέδιο. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατανοητό ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ιδιαιτερότητες «τυποποιημένα τεύχη» για 6 ή και περισσότερες περιοχές (νομούς ή περιφέρειες)!
Β) Στην 364/2012 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ και στο σκέλος της εισήγησης του μέλους της ΕΕ κ.Αν.Ζαννιά επί της οποίας αποφάνθηκε θετικά κατά πλειοψηφία η ΕΕ, αναφέρεται ότι : «Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού».
Ωστόσο, ο ΠΕΣΔΑ Αττικής αναφέρει με σαφήνεια την κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού ως μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κι όχι ως «δυνατότητα».
Γ) Στην 364/2012 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ και στο σκέλος της εισήγησης του μέλους της ΕΕ κ.Αν.Ζαννιά επί της οποίας αποφάνθηκε θετικά κατά πλειοψηφία η ΕΕ, αναφέρεται ότι : «όλα τα υπόλοιπα και κυρίως η μέθοδος επεξεργασίας των απορριμμάτων θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου που θα είναι κομβική για τη διαμόρφωση των οριστικών τευχών δημοπράτησης για τη β΄φάση του διαγωνισμού».
Ωστόσο, ο ΠΕΣΔΑ Αττικής αναφέρεται με σαφήνεια στις μεθόδους επεξεργασίας, και πέραν τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει την κλίμακα προτεραιοτήτων στην επεξεργασία αστικών αποβλήτων.
Ουδεμία πρόβλεψη ή μέριμνα έχει αναλάβει ο ΕΣΔΚΝΑ, ούτε γίνεται αναφορά για αναθεώρηση του ΠεΣΔΑ που να ενσωματώνει το αίτημα των καιρών αλλά και της ΕΕ που αφορά στη ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή στη μείωση τελικά της ποσότητας των απορριμμάτων που θα οδηγούνται για επεξεργασία και διάθεση των υπολειμμάτων στις ΟΕΔΑ της Αττικής. Κάτι τέτοιο, όμως, θα συρρίκνωνε τα απορρίμματα που παράγονται και συνεπώς τις ανάγκες για εγκαταστάσεις αλλά και χώρους ταφής και, τελικά, θα συρρίκνωνε το κόστος.
Η ανακύκλωση όχι μόνο δεν αυξάνει το κόστος για τον ΟΤΑ, (διότι είναι υποχρεωμένα τα ΣΕΔ να καλύπτουν όλα τα πρόσθετα κόστη για την ανακύκλωση), αλλά μπορεί και να προκύπτει μείωση του σημερινού κόστους διαχείρισης, αφού θα στέλνει λιγότερους τόνους στη Φυλή. Ποσοστά μείωσης των απορριμμάτων μεγαλύτερα από 50% με ανακύκλωση, εναλλακτική διαχείριση και κομποστοποίηση έχουν επιτύχει αρκετές χώρες της Ε.Ε., όπως η Ολλανδία με 60%, η Γερμανία με 64%, η Αυστρία με 59% και το Βέλγιο με 62% (στοιχεία 2007). Με επίτευξη της ανακύκλωσης στο 50%, σημαίνει αυτόματα ότι τα 2.000.000 τόνοι σκουπιδιών που παράγουμε σήμερα θα μειώνονταν αυτόματα στους 1.040.000 τόνους ετησίως. Για την επεξεργασία αυτής της ποσότητας δεν χρειάζεται η κατασκευή 4 εργοστασίων, γιατί το σύνολο της δυναμικότητας τους μαζί με το υφιστάμενο ΕΜΑΚ Ι είναι 1.685.000 τόνοι/έτος, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από τα σκουπίδια που θα παράγει η Αττική.
Για την πρόληψη και την ανακύκλωση δεν προβλέπει τίποτα η ως άνω απόφαση της ΕΕ ΕΔΣΝΑ.
Δ) Στην 364/2012 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ και στο σκέλος της εισήγησης του μέλους της ΕΕ κ.Αν.Ζαννιά επί της οποίας αποφάνθηκε θετικά κατά πλειοψηφία η ΕΕ, αναφέρεται ότι : «τώρα είναι η ευκαιρία να δώσουμε λύση με ορίζοντα 25ετίας σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει την Αττική».
Η επιλογή τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν προκύπτει από καμιά μελέτη απόσβεσης κόστους και καμιά μνεία δεν έχει γίνει για το ποσοστό της κερδοφορίας του/ων αναδόχου/ων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στην εθνική μας νομοθεσία προβλέπεται υποχρέωση αναθεώρησης των Περιφερειακών και του Εθνικού Σχεδίου για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων κάθε πενταετία. Πώς, λοιπόν, μπορεί να υπάρξει δέσμευση για χρονικό διάστημα στο οποίο απαιτείται να έχει τροποποιηθεί 5 φορές ο Περιφερειακός Σχεδιασμός;
Εξάλλου, καμιά Μελέτη δεν έχει εκπονηθεί που να συνδέει τις προτεινόμενες επενδύσεις με το κόστος που θα επιβαρυνθεί ο τελικός καταναλωτής. Από σχετική προσέγγιση που κάναμε προκύπτει ότι μιλάμε για τριπλασιασμό (!) του κόστους διαχείρισης και συνεπώς και των δημοτικών τελών, εν μέσω μάλιστα οικονομικής κρίσης .

ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
Οι αναφερόμενες ποσότητες απορριμμάτων
Στην 364/2012 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ και στο σκέλος της εισήγησης του μέλους της ΕΕ κ.Αν.Ζαννιά επί της οποίας αποφάνθηκε θετικά κατά πλειοψηφία η ΕΕ, αναφέρεται ότι : «οι προς επεξεργασία ποσότητες των απορριμμάτων θα είναι της τάξης του 1,35 εκ. τόνων ετησίως, χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό».
Ωστόσο, η οικονομική κρίση έχει μειώσει κατά πολύ τις ποσότητες των απορριμμάτων που παράγει η Αττική, ώστε απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε υποδομές (σε συσχετισμό με την προτεραιότητα της ανακύκλωσης) στα πλαίσια αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Για αυτή την απαιτούμενη αναθεώρηση δεν μας αναφέρει τίποτα η ως άνω απόφαση της ΕΕ ΕΔΣΝΑ.
Εύλογα ερωτηματικά τίθενται, σε συσχετισμό με καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας περί μεταφοράς απορριμμάτων από την Πελοπόννησο στην Αττική) για το εάν οι ποσότητες αυτές υποκρύπτεται ότι ανοίγει κερκόπορτα για τη διάθεση των απορριμμάτων και άλλων Περιφερειών (πλην της Αττικής) στους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ της Αττικής.
Κάτι τέτοιο, ωστόσο, έχει τα εξής αδύναμα σημεία: Α) ακυρώνεται μια από τις βασικές αρχές του Εθνικού Σχεδιασμού ότι, δηλαδή, κάθε Περιφέρεια θα διαθέτει τα απορρίμματά της στα διοικητικά της όρια, β) απαιτείται αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση Απορριμμάτων, δηλαδή Εκπόνηση Μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, διαβούλευση με την Αυτοδιοίκηση και Νομοθέτημα από την Ελληνική Βουλή γ) ακόμη κι αν δεχθούμε ότι για λόγους εθνικού συμφέροντος πρέπει να το ανατρέψουμε αυτό, θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρξει δέσμευση όχι μόνο για το χρόνο που θα λάβει αυτό χώρα (ο εύλογος χρόνος για τη δημιουργία ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στην Πελοπόννησο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 έτος) αλλά δεν εξασφαλίζει ταυτόχρονα ότι η Αττική θα διαθέσει την ίδια ποσότητα απορριμμάτων στην Πελοπόννησο στη συνέχεια, προκειμένου να ισοσταθμίσει τον χώρο που θα έχει καταληφθεί στους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ της, ώστε δημιουργείται ζημία για την Περιφέρεια της Αττικής και τους πολίτες της Αττικής (μείωση του χρόνου της χωματερής, αναζήτηση και απαλλοτρίωση νέων χώρων, λειτουργικά κόστη, κλπ).
Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι η αναθεώρηση του ΠεΣΔΑ από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής το 2006 (ο αρχικός ΠεΣΔΑ εκπονήθηκε το 2003 και κυρώθηκε από την Βουλή με το νόμο 3164/2003) αναφέρεται σε δυναμικότητες 700.000, 400.000, 127.500 και 127.500. Συνεπώς εύλογα τίθεται το ερώτημα: Πώς μπορεί οι ποσότητες αυτές να μην είναι «δεσμευτικές»;

ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ

Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Σύμφωνα με τον ν.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) - Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, βούληση του νομοθέτη είναι να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας υποδομών μικρού ή μεγάλου εύρους (που αποτελεί αρμοδιότητα των δημοσίων φορέων) με χρηματοδότηση ιδιωτικών φορέων και με ανάληψη συγκεκριμένης ευθύνης των τελευταίων. Μάλιστα, στις προϋποθέσεις ένταξης στο νόμο (άρθρο 2 παρ. 1) περιλαμβάνεται και ότι το οικονομικό αντικείμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 εκ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), κάτι που ανατρέπεται μόνο με απόφαση Διϋπουργικής Επιτροπής.
Α) Στην 364/2012 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ και στο σκέλος της εισήγησης του μέλους της ΕΕ κ.Αν.Ζαννιά επί της οποίας αποφάνθηκε θετικά κατά πλειοψηφία η ΕΕ, αναφέρεται ότι : «Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία ενδεικτικά από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση», και «εάν δεν έχουν συμβασιοποιηθεί τα 200 εκ. ευρώ του ΠΕΠ Αττικής έως το τέλος του 2013, που είναι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τα χρήματα αυτά χάνονται οριστικά…».
Στην εισήγηση του Προέδρου ΕΔΣΝΑ κ.Ι.Σγουρού στην 20η συνεδρίαση ΕΕ ΕΔΣΝΑ (όπως διαβάζουμε στο σχετικό Δελτίο Τύπου) αναφέρεται ότι «στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν οι υποδομές και να μην χαθούν τα 350 εκ. ευρώ του ΕΣΠΑ που προορίζονται για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων» και «υπάρχει επίσης το πρόβλημα των απαλλοτριώσεων στο ΧΥΤΑ Φυλής. Αφορά περίπου 300 στρέμματα όπου βάσει της δικαστικής τιμής μονάδας που είναι 200.000 ευρώ το στρέμμα θα απαιτηθούν 60 εκατ. Ευρώ».
Στο άρθρο 3 του Ν 3389/2005 – «Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» αναφέρεται ότι η Διϋπουργική Επιτροπή «…β) αποφασίζει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος, (γ) αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμπραξης…». Οι σχετικές αποφάσεις δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ούτε έχουν δοθεί στην ΕΕ ή στο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ.
Τελικά, πόσα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ και κοινοτικούς πόρους, πόσα από εθνικούς πόρους και πόσα χρειάζεται να διαθέσει (και πού θα τα βρει;) ο ΕΔΣΝΑ προκειμένου να γίνουν τα 4 εργοστάσια αλλά κι όλες οι άλλες απαραίτητες υποδομές. Και ποιος θα τας πληρώσει; Πάλι ο πολίτης.

Ο τρόπος που αναπτύσσεται η ως άνω ΣΔΙΤ δεν συνάδει με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
Α) Στο Δελτίο Τύπου της 27/11/2012 με το οποίο αναγγέλλεται η ανάρτηση της προκήρυξης για τις υποδομές στο Γραμματικό αναφέρεται ότι στην Α΄ φάση (προεπιλογή) «θα προεπιλεγούν 6 υποψήφιοι», συνεπώς δημιουργείται αποκλεισμός από τη Β φάση όσων τυχόν επιπλέον μετάσχουν, παρεμποδίζοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό.
Στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» αναφέρεται: «8) Πριν από την έναρξη μιας διαδικασίας σύναψης μιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, μέσω ενός «τεχνικού διαλόγου», να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της συγγραφής υποχρεώσεων, υπό τον όρο όμως ότι οι συμβουλές αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού».
Β) ο ΕΣΔΝΑ δεν έχει πραγματοποιήσει επίκαιρη μελέτη σύγκρισης τεχνολογιών, ούτε Περιφερειακό Σχεδιασμό Ανακύκλωσης, ώστε δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης – στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων.
Στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» αναφέρεται: «(29) …οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να μπορούν να ορίζονται ως προς τις επιδόσεις και τις λειτουργικές απαιτήσεις και, αφετέρου, σε περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις αναθέτουσες αρχές προσφορές βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις. Προκειμένου να αποδεικνύουν την ισοδυναμία, οι προσφέροντες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε αποδεικτικό μέσο. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν τυχόν απόφασή τους για τη μη ύπαρξη ισοδυναμίας σε συγκεκριμένη περίπτωση».
Γ) ο ΕΔΣΝΑ (και ο προγενέστερος ΕΣΔΚΝΑ) δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα σε σύνταξη και έγκριση Στρατηγικού Περιβαλλοντικού Σχεδίου για την υφιστάμενη ΟΕΔΑ αλλά και τις προς δημιουργία και δεν έχει θέσει στα πλαίσια της ως άνω απόφασης περιβαλλοντικές προδιαγραφές (!).
Στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» αναφέρεται: «(29) …Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να ορίσουν περιβαλλοντικές ανάγκες μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών δεδομένης σύμβασης μπορούν να προβλέπουν τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, όπως συγκεκριμένη μέθοδο παραγωγής, και/ή ειδικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ομάδων προϊόντων ή υπηρεσιών. Μπορούν, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες, να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες προδιαγραφές που καθορίζουν τα οικολογικά σήματα, όπως το ευρωπαϊκό, το (πολυ) εθνικό ή οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, εάν οι απαιτήσεις για το σήμα αναπτύσσονται και υιοθετούνται βάσει επιστημονικής πληροφόρησης μέσω μιας διαδικασίας στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς ή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, και εάν το σήμα είναι προσιτό και διαθέσιμο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη…».
Δ) Στα πλαίσια της ως άνω απόφασης δεν έχουν τεθεί κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών με σαφήνεια, αλλά όλα αφήνονται να διαμορφωθούν στην πορεία (ποσότητες, μέθοδοι επεξεργασίας, δαπάνη, έτη εκμετάλλευσης των υποδομών, κλπ)
Στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» αναφέρεται: «(46) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της αρχής της αποφυγής των διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχείρισης και εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Συνεπώς, ενδείκνυται να γίνεται δεκτή η εφαρμογή δύο μόνο κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι των κριτηρίων της «χαμηλότερης τιμής» και της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς».

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ
Προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης του διαγωνισμού
Σε όσα διαβάζουμε στο Δελτίο Τύπου της 20ης Συνεδρίασης ΕΕ ΕΔΣΝΑ, καθώς και στο εισηγητικό σκέλος της 364/2012 απόφασης ΕΕ ΕΔΣΝΑ προκύπτουν αντιφάσεις σε ότι αφορά το ποιός θα λαμβάνει και ποιες αποφάσεις.
Παρότι προβλέπεται εκ του νόμου 3389/2005 ότι στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείες ΣΔΙΤ περιλαμβάνεται απλώς «…(δ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων Σύμπραξης και των Παρεπόμενων Συμφώνων, η τακτική ενημέρωση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. και η επεξεργασία και υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων…» στα προαναφερθέντα εισηγητικά κείμενα εμφανίζεται βαρύνουσα η γνώμη της ΕΓΣΔΙΤ, ενώ είναι γνωστό ότι τα τεύχη δημοπράτησης δεν είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ.
Καθίσταται δηλαδή σαφές ότι υπάρχει πρόθεση να πραγματοποιηθούν οι διαγωνισμοί με την ίδια την Αναθέτουσα Αρχή στο περιθώριο και με «επιτροπές» που θα απαρτίζονται από μέλη που ελάχιστη γνώση θα έχουν με το αντικείμενο.
Τα προβλήματα που εκτιμάμε ότι θα ανακύψουν στην πορεία διενέργειας των διαγωνισμών αλλά και της εκμετάλλευσης των υποδομών από τον/ους ανάδοχο/ους επιφυλασσόμαστε να εκθέσουμε στο συμπληρωματικό μας Υπόμνημα, ευθύς ως λάβουμε τα στοιχεία που αιτούμαστε.


Επειδή, διατηρούμε επιφυλάξεις για τη νομιμότητα λήψης της ως άνω απόφασης, καθώς και για την αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής να λάβει την ως άνω απόφαση
Επειδή, η ως άνω απόφαση περιλαμβάνει ασάφειες σε ουσιώδη ζητήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν προσδιορίζει τις υποδομές, την επιβάρυνση στον πολίτη από την εκμετάλλευση των υποδομών, δεν τεκμηριώνει τον απαραίτητο χρόνο εκμετάλλευσης, δεν προσδιορίζει τις ποσότητες προς επεξεργασία, κ.ο.κ.,
Επειδή, η ως άνω απόφαση καταστρατηγεί τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής ο οποίος έχει κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή,
Επειδή, η ως άνω απόφαση και συνεπώς οι προς ανάρτηση προκηρύξεις διαγωνισμών αφορούν ποσότητες που καμιά σχέση δεν έχουν με τη σημερινή πραγματικότητα επιβαρύνοντας το κράτος και τον πολίτη,
Επειδή, η ως άνω απόφαση, τα εισηγητικά και οι ενέργειες του ΕΔΣΝΑ καταστρατηγούν τον Νόμο και ιδίως το νομικό πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγίες,
Επειδή, η ως άνω απόφαση θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στην πορεία υλοποίησής της, καθώς και ζημιογόνο αποτέλεσμα για το κράτος και τους πολίτες,
Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοικήσεως, δημιουργεί αρνητικές  προϋποθέσεις για δεκαετίες στο μέλλον και θέτει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντα και αγαθά ημών των προσφευγόντων,
Επειδή, η υποβαλλόμενη ένσταση-προσφυγή γίνεται εμπρόθεσμα, ο προσφεύγων έχει έννομο συμφέρον και εκ της φύσης της είναι εκτελεστή, ώστε είναι παραδεκτή,
Επειδή, η παρούσα προσφυγή είναι βάσιμη, νόμιμη, αληθής και παραδεκτή, καθόσον α) η προσφυγή γίνεται εμπρόθεσμα, β) η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκτελεστό χαρακτήρα, δηλαδή η ρύθμιση που θεσπίζεται με αυτή είναι υποχρεωτική,
Επειδή, η παρούσα ένσταση – προσφυγή μας θα αποδειχθεί με έγγραφα ευθύς ως λάβουμε τα αιτούμενα στοιχεία και με μάρτυρες ενώπιόν σας εφόσον μας καλέσετε,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και για όσους άλλους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε και να προβάλλουμε με την κατάθεση Συμπληρωματικού Υπομνήματος ευθύς ως λάβουμε τα αιτούμενα στοιχεία, και με την ρητή επιφύλαξη παντός ετέρου νομίμου δικαιώματός μας,
ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΜΕ
κατά της υπ. αριθμ. 364/19.11.2012 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση τευχών δημοπράτησης για τα έργα ‘Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική’», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3852/2010,
ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ
να μας δοθούν τα παρακάτω στοιχεία:
1.        Πρακτικά ΕΕ ΕΔΣΝΑ από της ενάρξεως του οργάνου (την άνοιξη 2012)
2.        Πρακτικά ΔΣ ΕΔΣΝΑ από της ενάρξεως του Νομικού Προσώπου (τον Ιανουάριο 2011)
3.        Δελτία Τύπου από της ενάρξεως του Νομικού Προσώπου
4.        Την απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου της 25/11/2012 περί υπαγωγής σε ΣΔΙΤ
5.        Την απόφαση της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
6.        Τα τέσσερα τεύχη δημοπράτησης των αντίστοιχων εργοστασίων (εισηγητικά στη συζήτηση και λήψη της ως άνω απόφασης)
7.        Τις παρατηρήσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Αττικής επί των τευχών δημοπράτησης.
8.        Στοιχεία για τις ποσότητες των απορριμμάτων της Αττικής κατά την τελευταία τριετία (πόσα παρήχθησαν, πόσα επεξεργάστηκαν, πόσα οδηγήθηκαν προς ταφή κατ΄έτος)
Επισημαίνω, τέλος, ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»: «Προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της ανάθεσης των συμβάσεων, ενδείκνυται να προβλεφθεί η παγιωμένη βάσει νομολογίας υποχρέωση να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαφάνεια …», συνεπώς θα πρέπει το σύνολο των εισηγητικών, αποφάσεων κλπ που αφορούν στο εν λόγω θέμα πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ – ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ και ΑΙΤΩΝ


ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΣΑΒΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜ.Π.
Δ/νση: Αθηνών 46 – Άνω Λιόσια
Τ.Κ. 13341
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 6977410404

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας