ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 14/5/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 7 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα

1. Έγκριση υποβολής πρότασης από τον ΑΣΔΑ για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015», για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού Κολυμβητηρίου.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. ν.π.δ.δ. κ. Σκαμαντζούρας Κων/νος)

2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργού ΠΕΚΑ και Δήμου Φυλής, για τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην Πάρνηθα και εντός των ορίων του Δήμου Φυλής του Νομού Αττικής, σύμφωνα με το Ν. 4012/2012 (ΦΕΚ 24Α). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντρια Διοικ. Υπηρεσιών, κ. Κοντούλα Ευθυμία)

3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργού ΠΕΚΑ και Δήμου Φυλής, για τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην Πάρνηθα και εντός των ορίων του Δήμου Φυλής του Νομού Αττικής, σύμφωνα με το Ν. 4012/2012 (ΦΕΚ 24Α), με τροποποίηση του άρθρου 5 που προβλεπόταν στην αρ. 162/2012 απόφαση Δ.Σ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντρια Διοικ. Υπηρεσιών, κ. Κοντούλα Ευθυμία)

4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ζαφείρης Δημήτριος)

5. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας στο Δήμο Φυλής για τους δημοτικούς Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Χώρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

6. Ανάκληση της αρ. 74/2013 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. και καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών Καμηλαράκη Βασιλείου, για την παράστασή του σε δικαστήρια, δυνάμει των υπ’ αριθ. 12/2013, 173/2012, 174/2012, 175/2012 και 7/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με νέους πίνακες αμοιβής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Αγγελικής Χαροκόπου, για την παράστασή της ενώπιον του ΣτΕ, δυνάμει της υπ’ αριθ. 67/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Σεραφείμ – Κων/νο Κάρλου, για την παράστασή του σε δικαστήρια, δυνάμει των υπ’ αριθ. 243/2012, 71/2013, 72/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Ευαγγελίας Βερούτη, για την παράστασή της σε δικαστήρια, δυνάμει των υπ’ αριθ. 39/2013, 74/2013, 76/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Μαρίας Κυριαζή, για την παράστασή της σε δικαστήριο, δυνάμει της υπ’ αριθ. 39/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

11. Τροποποίηση των αρ. 212/2008 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων και αρ. 29/2012 Δήμου Φυλής, για σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη των υπαλλήλων Ξυδιά Δημητρίου και Ζάβαλη Άγγελου, στις ειδικότητες που είχαν προσληφθεί αρχικά. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

12. Επικύρωση πρακτικών διενέργειας δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 13007/28-3-2013 και 12111/24-4-2013, για συγκρότηση συλλογικών οργάνων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

13. Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ Λιόσης Νικόλαος)

14. Παράταση μισθωμάτων δημοτικών κτιρίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ Λιόσης Νικόλαος)

15. Διάθεση χώρου στο μισθωμένο κτίριο του Δήμου επί της οδού Σ. Πέτρουλα, στο Σύλλογο Τριτέκνων για την υποβοήθηση δράσεων του Συλλόγου που σχετίζονται με την προαγωγή πολιτιστικών ενδιαφερόντων του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

16. Επιστροφή χρημάτων στους Καμπόλη Κυριάκο του Σπυρίδωνος και Nazir Asif του Mohammad, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το Δήμο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ Λιόσης Νικόλαος)

17. Καθορισμός ειδικότητας πρόσληψης προσωπικού (ενός ατόμου), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας»/ΕΣΠΑ 2007 – 2013, για χρονικό διάστημα ενός έτους, για τις ανάγκες του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντρια Προγραμματισμού, κ. Φωτοπούλου Χριστίνα)

18. Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΗΦ με αρ. 14/2013 περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού (πέντε ατόμων), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και με αρ.26/2013 περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού (ενός ατόμου), με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της ΚΕΔΗΦ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΦ, κ. Ρόδης Ιωάννης)

19. Επικύρωση της αρ. 25/2013 απόφασης ΚΕΔΗΦ, περί προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΦ, κ.Ρόδης Ιωάννης)

20. Επικύρωση της αρ. 24/2013 απόφασης ΚΕΔΗΦ, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το έτος 2013.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΦ, κ.Ρόδης Ιωάννης)

21. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 139/2012 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων», περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ., κ. Παπαϊωάννου Κων/νος)

22. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 19/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, σύμφωνα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

23. Παραχώρηση του κτίσματος που βρίσκεται στο χώρο του 4ου νηπιαγωγείου (πρώην ιατρείων) στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φυλής για την δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

24. Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

25. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο: «Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

26. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου πρατηρίου υγραερίου της εταιρείας «Χ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

27. Έγκριση 1ου A.Π.E. εκτέλεσης εργασιών των εργασιών: «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων Καλλικρατικού Δήμου Φυλής» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

28. Έγκριση 1ου A.Π.E. εκτέλεσης εργασιών των εργασιών: «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής Δημοτικής Ενότητας Φυλής Καλλικρατικού Δήμου Φυλής» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

29. Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου», Α.Μ. Ζ2/11, προϋπολογισμού 310.000,00 € με Φ.Π.Α. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

30. Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 2182, στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ», Α.Μ.31/08, προϋπολογισμού 1.110.000,00 με Φ.Π.Α. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

31. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

32. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα για την προσωρινή εγκατάσταση του 10ου Δημοτικού Σχολείου στο Κ854, Α.Μ. 33/2011» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

33. Τροποποίηση της αρ. 158/2009 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Φυλής περί απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενου ακινήτου υπ. αριθ. 3 (Σερέπα Περικλή), ως προς το όνομα των ιδιοκτητών, στην δημοτική ενότητα Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

34. Τροποποίηση της αρ. 109/2009 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Φυλής περί απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενου ακινήτου με χαρακτηρισμό Α (Ιωάννη Χατζή), ως προς το όνομα των ιδιοκτητών, στη δημοτική ενότητα Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Δημάρχου, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

35. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης εμβαδού 135,58 τ.μ. ιδιοκτησίας Πλαβούκου Δημητρίου στο Ο.Τ. 66 της δημοτικής ενότητας Φυλής, λόγω ρυμοτομίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Πολεοδομίας, κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

36. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Κ 803 (Πλατεία) και Ο.Τ. Γ 1012 Α της ΠΕ Δροσούπολης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα Πολεοδομίας, κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

37. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 155,60 τ.μ. ιδιοκτησίας Λιόση Δήμητρας του Αγγέλου την ΠΕ Κάτω Λίμνης της δημοτικής ενότητας Ζεφυρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα Πολεοδομίας, κ. Μηλιώνης Σωτήριος)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας