ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Τι σημασία έχει για τον Δήμο ο Προϋπολογισμός

Οι Προϋπολογισμοί των Δήμων έχουν μεγάλη σημασία για την χρηστή και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των Δήμων.
Στο παρελθόν η κακοδιοίκηση των Δήμων και το χάλι που κατέληξαν, άρχισε με τον τρόπο σύνταξης των προϋπολογισμών τους και εν συνεχεία με τις εκθέσεις ανάληψης δαπανών.

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα, για κάθε οικονομικό έτος. Είναι πράξη περιοδική, πράξη πρόβλεψης και πράξη εξουσιοδότησης προς τη διοίκηση του Ο.Τ.Α. Τον Προϋπολογισμό διέπουν οι παρακάτω αρχές:
1) Της δημοσιότητας,
2) Της ενότητας,
3) Της καθολικότητας,
4) Της ειδίκευσης και της ειδικότητας των πιστώσεων,
5) Της οριστικότητας και της απαγόρευσης μεταφοράς πιστώσεων και
6)Της ακρίβειας, ειλικρίνειας και σαφήνειας.

Η συστηματική παραβίαση από τους Δήμους της 4ης και της 6ης αρχής οδήγησαν σε χρεοκοπία τους περισσότερους Δήμους της Χώρας. Κάθε πίστωση που διατίθεται από τους Δήμους θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και διαθέσιμη. Τα αρμόδια όργανα των Δήμων κατήρτιζαν Προϋπολογισμούς με φουσκωμένα έσοδα, ενώ θα έπρεπε να εγγράφουν ως έσοδα μόνο μέχρι το ύψος των εισπράξεων του προηγουμένου χρόνου (παράδειγμα αν εισπράχτηκε από μισθώματα ποσό 5.000 ευρώ το 2010 θα έπρεπε να εγγραφεί έσοδο για το 2011 το ποσό αυτό).

Επειδή λοιπόν τα έσοδα ήταν πολλαπλάσια των πραγματικών, τα έξοδα που πρέπει να είναι ισοσκελισμένα, περιείχαν έργα προμήθειες κλπ που δεν υπήρχαν πραγματικά έσοδα για να πληρωθούν. Έτσι οδηγηθήκαμε σε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς και σε οφειλές που μεταφέρονται σε επόμενα έτη. Η παρανομία ήταν ότι πίστωση που ήταν εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό τη θεωρούσαμε εξασφαλισμένη, ενώ εξασφαλισμένη είναι μόνο όταν είναι και διαθέσιμη. (εκτελούνταν έργα χωρίς λεφτά στο ταμείο)

Η προαναφερθείσα εγκύκλιος αναφέρει: «Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος.

2.Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

3.Η τήρηση της αρχής αυτής, ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 7 Ν. 3852/2010 και η παραβίαση της μπορεί να οδηγήσει στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό Συμβούλιο ή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στην ακύρωση της σχετικής απόφασης.» και «1.Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των αρμόδιων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι αν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και το ετήσιο πρόγραμμα.»

Το παράπτωμα της εγγραφής ψεύτικων εσόδων και δαπανών χωρίς αντίκρισμα συμπλήρωνε η Έκθεση ανάληψης δαπάνης, της οποίας η έννοια συμπίπτει με την έννοια της διάθεσης της πίστωσης , η δε αρμοδιότητα των δύο αυτών εννοιών ανήκει στους διατάκτες και ο κύριος υπεύθυνος για την υπογραφή κάθε έκθεσης είναι ο Δήμαρχος.

Ως τώρα αναζητούνταν ευθύνες μόνο για παράνομες πράξεις στον τομέα των εξόδων ενώ η εγκύκλιος για πρώτη φορά, επισείει την απειλή των καταλογισμών στα αρμόδια όργανα για δόλο ή αμέλεια στην περίπτωση αδράνειας στην είσπραξη των εσόδων.

Το συμπέρασμα απ΄ όλα αυτά είναι ότι οι αιρετοί θα πρέπει να βρουν λύση στην εξόφληση των παλαιών νόμιμα εκκαθαρισμένων δαπανών κατά προτεραιότητα και οι μη νόμιμες απαιτήσεις να σταλούν στη δικαιοσύνη. 

Επίσης θα πρέπει να σταματήσουν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους νόμους και τους αρμόδιους υπαλλήλους, γιατί οι εποχές δεν είναι ίδιες και θα βρεθούν σε δυσχερή θέση. 

Επίσης να μη δημιουργούν υποχρεώσεις με οικονομικό περιεχόμενο, αν πρώτα δεν έχουν εξασφαλίσει πιστώσεις για τις υποχρεωτικές δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι παλιές οφειλές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας